Биологија (лат. bios (живот) и logos (наука)) је природна наука која се бави изучавањем живих бића. Биологија је подељена на биолошке науке и дисциплине и примењене биолошке дисциплине.

Биолошке науке и дисциплине:

•алгологија (проучава алге)

•антропологија (проучава човека)

•астробиологија (проучава могућности и постојања живота ван Земље и порекло живота у космосу)

•биогеографија (проучава облике и правила географске распрострањености организма)

•биохемија (проучава "молекуле живота" и метаболичке процесе)

•ботаника (проучава биљке)

•генетика (проучава наслеђивање особина)

•екологија (проучава односе између организама и животне средине)

•зоологија (проучава животиње)

•микологија (проучава гљиве)

•микробиологија (проучава микроорганизме)

•молекуларна биологија (проучава односе нуклеинских киселина, протеина и наслеђивања)

•морфологија (проучава грађу организама)

•протистологија (проучава протисте)

•цитологија (проучава ћелију)

•физиологија (проучава метаболизам и хомеостазу организма)

•хистологија (проучава ткива)

•систематика и таксономија (се баве описивањем хијерархијске структуре биодиверзитета)

•теорија еволуције (проучава настанак и променљивост живота)

Примењене биолошке дисциплине су:медицина, ветерина, стоматологија, фармакологија, шумарство, пољопривреда итд.