Право

ОПШТЕ ТЕМЕ - Увод у право - Римско право - Општа правна историја - Српска правна историјаЈАВНО ПРАВО - Уставно - Управно - Кривично - Право привредних преступа и прекршаја - Прекршајно - Пореско - ФинансијскоПРИВАТНО ПРАВО - Грађанско - Стварно - Облигационо - Компанијско - Трговинско - Породично - Наследно - Лично - Интелектуално - Радно и социјалноПРОЦЕСНО ПРАВО - Кривично - Управно - ГрађанскоМЕЂУНАРОДНО ПРАВО - Међународни односи - Међународно правосуђе - Јавно - Дипломатско и конзуларно право - Кривично - Хуманитарно - Људска права - Заштита животне средине - Приватно - Трговинско - Радно - Право европских интеграцијаТЕОРИЈА ПРАВА - Велики правни системи - Философија права - Социологија права - Политички систем - Право и правда - Политичке и правне теорије

Садржај

уреди

Општи део

уреди
Глава 1
Појам кривичног права
Појам кривичног закона и законодавства
Место кривичног права у правном систему
Кривично право и морал
Међународно кривично право
Основна начела кривичног права
Развој кривичног права
Извори кривичног права
Тумачење у кривичном праву
Аналогија у кривичном праву
Наука кривичног права и њен однос са осталим наукама
Глава 2
Кривичноправна заштита
Општи проблеми кривичноправне заштите
Схватања о легитимности кривичноправне заштите
Усмереност и границе кривичноправне заштите
Временско важење кривичног закона
Просторно важење кривичног законодавства
Глава 3
Општи појам кривичног дела
Одређивање општег појма кривичног дела
Међусобни однос појединих елемената општег појма кривичног дела
Глава 4
Појам и функције радње кривичног дела
Врсте радње кривичног дела
Последица
Узрочна веза
Глава 5
Предвиђеност у кривичном закону
Биће и елементи бића кривичног дела
Услови кажњивости
Субјект кривичног дела
Објект кривичног дела
Друштвена опасност
Глава 6
Појам противправности и однос са предвиђеношћу у закону
Дело малог значаја
Нужна одбрана
Крајња нужда
Остали основи искључења противправности
Глава 7
Појам кривице
Нормативна и психолошка теорија кривице
Умишљај
Нехат
Неурачунљивост
Битно смањена урачунљивост
Стварна заблуда
Правна заблуда
Сила и претња
Actiones liberae in causa
Одговорност за кривична дела квалификована тежом последицом
Одговорност за кривична дела учињена путем штампе и других средстава јавног информисања
Одговорност правног лица за кривична дела
Глава 8
Начелна питања кажњивости недовршеног кривичног дела
Припремање кривичног дела
Појам и врсте покушаја кривичног дела
Кажњавање за покушај
Неподобан покушај
Добровољни одустанак
Глава 9
Време извршења кривичног дела
Место извршења кривичног дела
Подела кривичног дела с обзиром на радњу и последицу
Друге поделе кривичних дела
Подела на општа и политичка кривична дела
Глава 10
Појам и врсте стицаја
Привидни идеални стицај
Привидни реални стицај
Сложено кривично дело
Колективно кривично дело
Продужено кривично дело

Глава 11

Појам и врсте саучесништва
Правна природа саучесништва
Саизвршилаштво
Подстрекавање
Помагање
Одговорност саучесника за кривично дело
Глава 12
Појам кривичне санкције
Врсте кривичних санкција
Глава 13
Појам казне
Оправдање и сврха казне
Врсте казни
Систем казни
Општа питања казне лишења слободе
Казна затвора у српском кривичном праву
Условни отпуст
Појам и системи новчане казне
Новчана казна у српском кривичном праву
Рад у јавном интересу
Одузимање возаче дозволе
Глава 14
Одмеравање казне
Појам и врсте одмеравања казне
Олакшавајуће и отежавајуће околности
Ублажавање казне
Ослобођење од казне
Поврат
Одмеравање казне за кривична дела у стицају
Одмеравање казне осуђеном лицу
Урачунавање притвора и раније казне
Глава 15
Појам и сврха мере упозорења
Настанак и системи условне осуде
Механизам функционисања условне осуде у српском кривичном праву
Услови за изрицање условне осуде
Опозивање условне осуде
Условна осуда са заштитним надзором
Судска опомена
Глава 16
Настанак мера безбедности
Појам и сврха мера безбедности
Врсте и систем мера безбедности у нашем кривичном праву
Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи
Обавезно психијатријско лечење на слободи
Обавезно лечење наркомана
Обавезно лечење алкохоличара
Забрана вршења позива, делатности и дужности
Забрана управљања моторним возилом
Одузимање предмета
Протеривање странца из земље
Јавно објављивање пресуде
Мера забране приближавања и комуникације са оштећеним
Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама
Глава 17
Основ и начин одузимања имовинске користи
Заштита оштећеног
Одузимање имовинске користи проистекле из кривичног дела
Наступање правних последица осуде
Врсте правних последица осуде
Почетак и трајање правних оследица осуде
Појам и домети рехабилитације
Садржај и давање података из казнене евиденције
Глава 18
Амнестија
Помиловање
Појам застарелости
Застарелост кривичног гоњења
Застарелост извршења кривичних санкција
Глава 19
Кривичноправни статус малолетних учинилаца у нашем кривичном праву
Санкције за малолетнике у нашем кривичном праву и њихове специфичности
Васпитне мере упозорења и усмеравања
Васпитне мере појачаног надзора
Заводске васпитне мере
Обустава извршења и замена изречене васпитне мере другом васпитном мером
Малолетнички затвор
Условни отпуст малолетних учинилаца
Примена васпитних мера на пунолетна лица која су извршила кривично дело као малолетници
Примена васпитних мера на млађе пунолетне учиниоце кривичних дела

Посебни део

уреди
Глава 1