Право

ОПШТЕ ТЕМЕ - Увод у право - Римско право - Општа правна историја - Српска правна историјаЈАВНО ПРАВО - Уставно - Управно - Кривично - Право привредних преступа и прекршаја - Прекршајно - Пореско - ФинансијскоПРИВАТНО ПРАВО - Грађанско - Стварно - Облигационо - Компанијско - Трговинско - Породично - Наследно - Лично - Интелектуално - Радно и социјалноПРОЦЕСНО ПРАВО - Кривично - Управно - ГрађанскоМЕЂУНАРОДНО ПРАВО - Међународни односи - Међународно правосуђе - Јавно - Дипломатско и конзуларно право - Кривично - Хуманитарно - Људска права - Заштита животне средине - Приватно - Трговинско - Радно - Право европских интеграцијаТЕОРИЈА ПРАВА - Велики правни системи - Философија права - Социологија права - Политички систем - Право и правда - Политичке и правне теорије

Садржај

уреди
Глава 1
Појам и опсег наследног права
Циљеви и значај наследног права
Начела наследног права
Универзална сукцесија
Извори наследног права
Устав и наследно право
Глава 2
Смрт оставиоца
Основи позивања на наслеђе
Заоставштина; Наследивост субјективних грађанских права и обавеза
Издвајање из састава заоставштине
Постојање наследника у тренутку оставиочеве смрти
Неспособност за наслеђивање
Недостојност за наслеђивање
Глава 3
Појам и значај законског наслеђивања
Општа правила парантеларног система
Наслеђивање по линијама
Право представљања
Први наследни ред
Други наследни ред
Трећи наследни ред
Четврти и остали наследни редови
Наслеђивање у случају вишеструких веза са оставиоцем
Глава 4
Наследноправни положај адоптивних сродника
Наследноправне последице потпуног усвојења
Наследноправне последице непотпуног усвојења
Губитак законског наследног права адоптивних сродника
Наследноправни положај супружника
Смањење наследног дела супружника у првом наследном реду
Повећање наследног дела супружника
Смањење наследног дела супружника у другом наследном реду
Наследноправни положај супружника у случају полигамног брака
Губитак законског наследног права супружника
Наследноправни положај родитеља
Држава као законски наследник
Глава 5
Појам и правна природа тестамента
Активна тестаментарна способност
Завештаочева воља
Именовање наследника
Разбаштињење
Проста супституција
Фидеикомисарна супституција
Услов у тестаменту
Рок у тестаменту
Налог у тестаменту
Глава 6
Форма тестамента
Олографски тестамент
Алографски тестамент
Судски тестамент
Конзуларни, бродски и војни тестамент
Међународни тестамент
Усмени тестамент
Сведоци у тестаментарном праву
Testamentum mysticum
Чување тестамента
Глава 7
Појам и начин тумачења тестамента
Допунска правила за тумачење тестамента
Допуњујуће тумачење тестамента
Границе тумачења
Прираштај у тестаментарном праву
Глава 8
Појам и услови опозивања тестамента
Начин опозивања тестамента
Опозив опозива
Појам и врсте ништавости тестамента
Апсолутна ништавост
Релативна ништавост
Глава 9
Појам и правна природа легата
Субјекти легата
Посебне врсте легата
Правни положај легатара
Глава 10
Нужно наслеђивање
Право на нужни део
Израчунавање нужног дела
Правна природа права на нужни део
Разбаштињење нужних наследника
Искључење из права на нужни део
Лишење потомка из права на нужни део
Повреда нужног дела
Заштита нужног дела
Глава 11
Уговори у наследном праву
Уговор о наслеђивању: Појам; Уговорне стране; Дејства уговора
Забрањени уговори у наследном праву
Уговор о уступању и расподели имовине за живота: Појам; Закључење уговора; Опозивање уговора
Уговор о доживотном издржавању: Појам; Закључење и правна дејства уговора; Раскид уговора
Уговор о доживотном издржавању: Множина субјеката; Неименовани уговор са обавезом доживотног издржавања
Глава 12
Појам и значај оставинског поступка
Начела оставинског поступка
Субјекти оставинског поступка; Оставински суд
Учесници у оставинском поступку
Извршилац тестамента
Старалац заоставштине
Претходни поступак; Смртовница
Поступак с тестаментом
Мере за обезбеђење заоставштине
Припремање оставинске расправе
Оставинска расправа
Упућивање на парницу
Оставинско решење
Правоснажност оставинског решења
Правни лекови у оставинском поступку
Глава 13
Наследна изјава; Негативна наследна изјава
Позитивна наследна изјава
Поништење и побијање наследне изјаве
Наследноправна трансмисија
Спајање заоставштине и имовине наследника
Одговорност наследника за оставиочеве дугове
Одвајање заоставштине од имовине наследника
Наследноправни захтев
Глава 14
Правни положај санаследника
Право санаследника на удео
Положај санаследника у односу на целокупну заоставштину
Деоба
Урачунавање поклона и легата у наследни део