Међународно право заштите и очувања животне средине

Право

ОПШТЕ ТЕМЕ - Увод у право - Римско право - Општа правна историја - Српска правна историјаЈАВНО ПРАВО - Уставно - Управно - Кривично - Право привредних преступа и прекршаја - Прекршајно - Пореско - ФинансијскоПРИВАТНО ПРАВО - Грађанско - Стварно - Облигационо - Компанијско - Трговинско - Породично - Наследно - Лично - Интелектуално - Радно и социјалноПРОЦЕСНО ПРАВО - Кривично - Управно - ГрађанскоМЕЂУНАРОДНО ПРАВО - Међународни односи - Међународно правосуђе - Јавно - Дипломатско и конзуларно право - Кривично - Хуманитарно - Људска права - Заштита животне средине - Приватно - Трговинско - Радно - Право европских интеграцијаТЕОРИЈА ПРАВА - Велики правни системи - Философија права - Социологија права - Политички систем - Право и правда - Политичке и правне теорије

Садржај

уреди
Глава 1
Појам животне средине и њене заштите
Извори и развој међународног права заштите животне средине
Фазе у развоју и принципи међународног права заштите животне околине
Глава 2
Очување живе природе и културне баштине
Атмосфера, озонски омотач и клима
Заштита морске и океанске средине
Опасни отпади и радиоактивне супстанце
Глава 3
Оцена стања међународног права заштите животне средине
Одговорност за загађивање