Pravo

OPŠTE TEME - Uvod u pravo - Rimsko pravo - Opšta pravna istorija - Srpska pravna istorijaJAVNO PRAVO - Ustavno - Upravno - Krivično - Pravo privrednih prestupa i prekršaja - Prekršajno - Poresko - FinansijskoPRIVATNO PRAVO - Građansko - Stvarno - Obligaciono - Kompanijsko - Trgovinsko - Porodično - Nasledno - Lično - Intelektualno - Radno i socijalnoPROCESNO PRAVO - Krivično - Upravno - GrađanskoMEĐUNARODNO PRAVO - Međunarodni odnosi - Međunarodno pravosuđe - Javno - Diplomatsko i konzularno pravo - Krivično - Humanitarno - Ljudska prava - Zaštita životne sredine - Privatno - Trgovinsko - Radno - Pravo evropskih integracijaTEORIJA PRAVA - Veliki pravni sistemi - Filosofija prava - Sociologija prava - Politički sistem - Pravo i pravda - Političke i pravne teorije

Sadržaj

uredi
Glava 1
Uvod
Značaj rimskog prava
Izvori
Glava 2
Kraljevstvo; Rimljani, Latini i Italici
Etrurija i Velika Grčka
Populus Romanus
Vojna demokratija
Društvena struktura
Servije Tulije
Glava 3
Republika; Osvajanje Italije
Punski ratovi i njihove posledice
Patriciji i plebejci
Senat i narod
Pojam države i javne vlasti
Organi vlasti
Glava 4
Principat; Kraj republike
Princeps
Senat i magistrati
Organizacija carstva
Priroda principata
Dinastije
Princepsov upravni aparat
Društvo
Tekovine principata
Glava 5
Dominat; Obnova carstva
Dioklecijan
Konstantin
Organizacija uprave
Društvo u dominatu
Pad Zapadnog carstva
Glava 6
Tri epohe rimskog prava
Počeci rimskog prava
Osobine najstarijeg prava
Pravo i etika
Običaji
Zakoni
Zakon 12 tablica
Tumačenje
Glava 7
Pojam klasičnog prava
Uzroci promena
Osnovne novine
Postanak i uloga jurisprudencije
Razvoj jurisprudencije
Pravničke knjige
Osobine jurisprudencije
Jurisprudencija kao nauka
Glava 8
Izvori klasičnog prava
Leges
Senatus consulta
Constitutionem principum
Edicta magistratuum
Responsa
Nepisano pravo
Glava 9
Opšte osobine postklasičnog prava
Izvori postklasičnog prava
Pravni zbornici pre Justinijana
Glava 10
Justinijanova kodifikacija
Istočne pravne škole
Justinijanova obnova carstva
Prvi kodeks. Tribonijan
Digesta
Istitucije
Justinijanov kodeks
Novele
Justinijanovo pravo
Glava 11
Kontinuitet i recepcija rimskog prava
Rani srednji vek
Glosatori
Komentatori
Recepcija
Škola elegantne jurisprudencije
Škola prirodnog prava
Istorijska pravna škola
Moderna pravna romanistika
Glava 12
Rimsko shvatanje prava
Podele prava
Zakon i pravo
Važenje prava
Pravne činjenice
Pravni poslovi
Kauza
Vršenje prava
Glava 13
Sadržina statusnog prava
Pravna sposobnost
Fizičko lice
Imovina
Pravna lica
Status
Glava 14
Sloboda i pravo
Izvori ropstva
Pravni položaj robova
Društveni položaj robova
Manumisija
Kolonat
Glava 15
Cives Romani
Latini
Peregrini
Glava 16
Familija
Agnati
Kognati
Patria potestas
Alieni iuris
Ustanovljenje i prestanak patria potestas
Brak
Glava 17
Pojam capitis deminutio
Vrste capitis deminutio
Pravne posledice capitis deminutio
Pojam poslovne sposobnosti
Tutela
Cura
Glava 18
Pojam građanskog sudskog postupka
Poreklo i osnovne promene
Redovni postupak
Stranke. Samopomoć
Jurisdikcija i judikacija. Dvodeoba postupka.
In iure. Litis contestatio.
Apud iudicem. Presuda.
Actio
Glava 19
Legisakcioni postupak
Tok postupka
Vrste postupka
Glava 20
Postanak formularnog postupka
Novi elementi
Postupak in iure
Formula
Postupak apud iudicem
Izvršenje presude
Actio i formula. Podele actiones
Druga procesna sredstva
Glava 21
Poreklo vanrednog postupka
Izvorne osobine
Generalizacija
Organi postklasičnog sudskog postupka
Pokretanje
Suđenje
Presuda
Žalba
Izvršenje presude
Glava 22
Pojam stvarnog prava
Osobine stvarnih prava
Vrste stvarnih prava
Pravna vlast na stvari u starom pravu
Postanak klasičnih pojmova
Promene u postklasičnom pravu
Glava 23
Pojam stvari
Klasifikacija
Glava 24
Pojam državine
Korpus
Animus
Poreklo i pravne posledice
Vrste državine
Zaštita državine
Državina prava
Glava 25
Značenje termina svojina
Ostaci kolektivne svojine
Svojina i porodica
Privatna svojina
Susvojina
Glava 26
Definicija svojine
Elementi svojine
Ograničenja svojine
Subjekti i objekti
Glava 27
Pojam i podele načina sticanja svojine
Sticanje svojine od države
Derivativni načini sticanja svojine
Originarni načini sticanja svojine
Održaj
Glava 28
Pojam svojinske tužbe
Rei vindicatio
Actio negatoria
Actio ad exhibendum
Pretorska svojina i actio Publiciana
Glava 29
Pojam službenosti
Stvarne službenosti
Lične službenosti
Sticanje službenosti
Prestanak službenosti
Zaštita službenosti
Dugoročni zakup zemljišta
Glava 30
Pojam založnog prava
Fiducia
Pignus
Hipoteka
Ustanovljenje založnog prava
Sadržaj založnog prava
Zaštita založnog prava
Glava 31
Pojam obligacije
Osobine obligacija
Debitum i obligatio
Actio i obligatio
Prirodne obligacije
Glava 32
Činidba
Naknada štete
Ugovorna kazna
Docnja
Glava 33
Stranka i subjekt
Podeljene i solidarne obligacije
Dejstva obligacija prema trećim licima
Personalna obezbeđenja
Promena subjekta obligacije
Glava 34
Izvršenje obligacije
Gašenje obligacija voljom stranaka
Gašenje obligacija bez volje stranaka
Kompenzacija
Glava 35
Pojam izvora obligacija
Klasično pravo
Postklasično pravo
Glava 36
Pojam kontrakta
Sporazum. Sastojci ugovora
Mane volje
Rok i uslov
Klasifikacije kontrakta
Glava 37
Nexum
Stipulatio
Ostali verbalni kontrakti
Nomen transscripticium (expensilatio)
Pisani dokumenti u rimskom pravu
Glava 38
Mutuum
Commodatum
Depositum
Glava 39
Emptio venditio
Locatio conductio
Societas
Mandatum
Neimenovani kontrakti
Glava 40
Pojam i vrste paktova
Pacta adiecta
Pacta praetoria
Pacta legitima
Kvazikontrakti
Condictiones sine causa
Negotiorum gestio
Communio incidens
Glava 41
Pojam i razvoj delikta
Osobenosti deliktnih obligacija
Civilni delikti
Iniuria
Furtum
Damnum iniuria datum
Rapina
Pretorski delikti
Metus
Dolus
Fraus creditorum
Kvazidelikti
Glava 42
Pojam i uloga naslednog prava
Zaostavština
Bonorum possesio
Osnovi za nasleđivanje
Osobenosti rimskog naslednog prava
Pojam i sadržina testamenta
Poreklo testamenta
Forma testamenta
Glava 43
Osnovne karakteristike intestatskog nasleđivanja
Civilno pravo
Pretorsko pravo
Justinijanovo pravo
Pojam nužnog naslednog prava
Civilna pravila o exheredatio i praeteritio
Bonorum possessio contra tabulas
Querela inofficiosi testamenti
Glava 44
Delacija
Hereditas iacens
Prihvatanje nasleđa
Pravni položaj naslednika
Zaštita naslednika
Glava 45
Legati
Fideikomisi
Univerzalni fideikomis
Poklon za slučaj smrti