Право

ОПШТЕ ТЕМЕ - Увод у право - Римско право - Општа правна историја - Српска правна историјаЈАВНО ПРАВО - Уставно - Управно - Кривично - Право привредних преступа и прекршаја - Прекршајно - Пореско - ФинансијскоПРИВАТНО ПРАВО - Грађанско - Стварно - Облигационо - Компанијско - Трговинско - Породично - Наследно - Лично - Интелектуално - Радно и социјалноПРОЦЕСНО ПРАВО - Кривично - Управно - ГрађанскоМЕЂУНАРОДНО ПРАВО - Међународни односи - Међународно правосуђе - Јавно - Дипломатско и конзуларно право - Кривично - Хуманитарно - Људска права - Заштита животне средине - Приватно - Трговинско - Радно - Право европских интеграцијаТЕОРИЈА ПРАВА - Велики правни системи - Философија права - Социологија права - Политички систем - Право и правда - Политичке и правне теорије

Садржај

уреди
Глава 1
Увод
Значај римског права
Извори
Глава 2
Краљевство; Римљани, Латини и Италици
Етрурија и Велика Грчка
Populus Romanus
Војна демократија
Друштвена структура
Сервије Тулије
Глава 3
Република; Освајање Италије
Пунски ратови и њихове последице
Патрицији и плебејци
Сенат и народ
Појам државе и јавне власти
Органи власти
Глава 4
Принципат; Крај републике
Princeps
Сенат и магистрати
Организација царства
Природа принципата
Династије
Принцепсов управни апарат
Друштво
Тековине принципата
Глава 5
Доминат; Обнова царства
Диоклецијан
Константин
Организација управе
Друштво у доминату
Пад Западног царства
Глава 6
Три епохе римског права
Почеци римског права
Особине најстаријег права
Право и етика
Обичаји
Закони
Закон 12 таблица
Тумачење
Глава 7
Појам класичног права
Узроци промена
Основне новине
Постанак и улога јуриспруденције
Развој јуриспруденције
Правничке књиге
Особине јуриспруденције
Јуриспруденција као наука
Глава 8
Извори класичног права
Leges
Senatus consulta
Constitutionem principum
Edicta magistratuum
Responsa
Неписано право
Глава 9
Опште особине посткласичног права
Извори посткласичног права
Правни зборници пре Јустинијана
Глава 10
Јустинијанова кодификација
Источне правне школе
Јустинијанова обнова царства
Први кодекс. Трибонијан
Дигеста
Иституције
Јустинијанов кодекс
Новеле
Јустинијаново право
Глава 11
Континуитет и рецепција римског права
Рани средњи век
Глосатори
Коментатори
Рецепција
Школа елегантне јуриспруденције
Школа природног права
Историјска правна школа
Модерна правна романистика
Глава 12
Римско схватање права
Поделе права
Закон и право
Важење права
Правне чињенице
Правни послови
Кауза
Вршење права
Глава 13
Садржина статусног права
Правна способност
Физичко лице
Имовина
Правна лица
Статус
Глава 14
Слобода и право
Извори ропства
Правни положај робова
Друштвени положај робова
Манумисија
Колонат
Глава 15
Cives Romani
Латини
Перегрини
Глава 16
Фамилија
Агнати
Когнати
Patria potestas
Alieni iuris
Установљење и престанак patria potestas
Брак
Глава 17
Појам capitis deminutio
Врсте capitis deminutio
Правне последице capitis deminutio
Појам пословне способности
Tutela
Cura
Глава 18
Појам грађанског судског поступка
Порекло и основне промене
Редовни поступак
Странке. Самопомоћ
Јурисдикција и јудикација. Дводеоба поступка.
In iure. Litis contestatio.
Apud iudicem. Пресуда.
Actio
Глава 19
Легисакциони поступак
Ток поступка
Врсте поступка
Глава 20
Постанак формуларног поступка
Нови елементи
Поступак in iure
Формула
Поступак apud iudicem
Извршење пресуде
Actio i formula. Поделе actiones
Друга процесна средства
Глава 21
Порекло ванредног поступка
Изворне особине
Генерализација
Органи посткласичног судског поступка
Покретање
Суђење
Пресуда
Жалба
Извршење пресуде
Глава 22
Појам стварног права
Особине стварних права
Врсте стварних права
Правна власт на ствари у старом праву
Постанак класичних појмова
Промене у посткласичном праву
Глава 23
Појам ствари
Класификација
Глава 24
Појам државине
Корпус
Анимус
Порекло и правне последице
Врсте државине
Заштита државине
Државина права
Глава 25
Значење термина својина
Остаци колективне својине
Својина и породица
Приватна својина
Сусвојина
Глава 26
Дефиниција својине
Елементи својине
Ограничења својине
Субјекти и објекти
Глава 27
Појам и поделе начина стицања својине
Стицање својине од државе
Деривативни начини стицања својине
Оригинарни начини стицања својине
Одржај
Глава 28
Појам својинске тужбе
Rei vindicatio
Actio negatoria
Actio ad exhibendum
Преторска својина и actio Publiciana
Глава 29
Појам службености
Стварне службености
Личне службености
Стицање службености
Престанак службености
Заштита службености
Дугорочни закуп земљишта
Глава 30
Појам заложног права
Fiducia
Pignus
Хипотека
Установљење заложног права
Садржај заложног права
Заштита заложног права
Глава 31
Појам облигације
Особине облигација
Debitum и obligatio
Actio и obligatio
Природне облигације
Глава 32
Чинидба
Накнада штете
Уговорна казна
Доцња
Глава 33
Странка и субјект
Подељене и солидарне облигације
Дејства облигација према трећим лицима
Персонална обезбеђења
Промена субјекта облигације
Глава 34
Извршење облигације
Гашење облигација вољом странака
Гашење облигација без воље странака
Компензација
Глава 35
Појам извора облигација
Класично право
Посткласично право
Глава 36
Појам контракта
Споразум. Састојци уговора
Мане воље
Рок и услов
Класификације контракта
Глава 37
Nexum
Stipulatio
Остали вербални контракти
Nomen transscripticium (expensilatio)
Писани документи у римском праву
Глава 38
Mutuum
Commodatum
Depositum
Глава 39
Emptio venditio
Locatio conductio
Societas
Mandatum
Неименовани контракти
Глава 40
Појам и врсте пактова
Pacta adiecta
Pacta praetoria
Pacta legitima
Квазиконтракти
Condictiones sine causa
Negotiorum gestio
Communio incidens
Глава 41
Појам и развој деликта
Особености деликтних облигација
Цивилни деликти
Iniuria
Furtum
Damnum iniuria datum
Rapina
Преторски деликти
Metus
Dolus
Fraus creditorum
Квазиделикти
Глава 42
Појам и улога наследног права
Заоставштина
Bonorum possesio
Основи за наслеђивање
Особености римског наследног права
Појам и садржина тестамента
Порекло тестамента
Форма тестамента
Глава 43
Основне карактеристике интестатског наслеђивања
Цивилно право
Преторско право
Јустинијаново право
Појам нужног наследног права
Цивилна правила о exheredatio и praeteritio
Bonorum possessio contra tabulas
Querela inofficiosi testamenti
Глава 44
Делација
Hereditas iacens
Прихватање наслеђа
Правни положај наследника
Заштита наследника
Глава 45
Легати
Фидеикомиси
Универзални фидеикомис
Поклон за случај смрти